ТВ "Вечерняя Москва" Ток-шоу «Лестница»

ТВ "Вечерняя Москва" Ток-шоу «Лестница»
ТОК-ШОУ "ЛЕСТНИЦА". "НЕ МОГУ И НЕ УМЕЮ, ПОТОМУ ЧТО... БОЮСЬ"
ПОДРОБНЕЕ: http://vm.ru/news/2014/05/18/tok-shou-lestnitsa-ne-mogu-i-ne-umeyu-potomu-chto-boyus-249001.html